Aukro.sk
   Moldavská cesta 2  KOŠICE

PILOTNÉ CENTRUM ZDRUŽENIA AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU

/ZAP/ SR - cechu predajcov a servisov  má 124-ročnú  tradíciu.

Prehľad učebných a študijných odborov pre školský rok 2009/2010

UČEBNÉ ODBORY :/3-výučný list +2 -maturita v nadstavbe/

2487 2 01 AUTOOPRAVÁR – mechanik

2487 2 02 AUTOOPRAVÁR  - elektrikár

2487 2 03 AUTOOPRAVÁR – karosár     

2487 2 04 AUTOOPRAVÁR - lakovník

 Podmienky na prijatie: ukončený 9.ročník ZŠ a zdravotná spôsobilosť.

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní :výučný list, cechová knižka ZAP, certifikát SOPK.  Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie podľa ISCED-2/3.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:/2/ po získaní výučného listu dennou,

alebo diaľkovou formou- v štúdiu popri zamestnaní.

3757 4 01 DOPRAVNÁ PREVÁDZKA - cestná a mestská doprava

ŠPECIALISTA AUTOMOBILOVEJ PREVÁDZKY /prebieha schvaľovanie na MŠSR/

so zameraním: -servisný poradca -predajca vozidiel -skladový špecialista

2675 4 01,02 ELEKTROTECHNIKA

2414 4 01 STROJÁRSTVO

ŠTUDIJNÉ ODBORY:/4/

2687 2 MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

2697 4 MECHANIK ELEKTROTECHNIK- autoelektronik

                                                               -sieťové technológie

                                                                -silnoprúdová technika

3759 4 00 KOMERČNÝ PRACOVNÍK V DOPRAVE

Podmienky : ukončený 9.ročník ZŠ ,zdravotná spôsobilosť, pre chlapcov aj pre dievčatá. Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška , výučný list,  certifikát IES,SOPK a osvedčenie o odbornej  spôsobilosti elektrotechnikov /č. 718 v elektroodboroch/.Odborné vzdelávanie je s výrazným podielom odborného vyučovania. Absolvent  má byť schopný vykonávať tieto povolania ako v živnostenských prevádzkach(s perspektívou prípadného zriadenia vlastnej živnosti),tak  i v servisných  a priemyslových prevádzkach a podnikoch.

Absolventi , ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách.  Počas 3 rokov  sme inovovali všetky učebné a študijné odbory podľa požiadaviek trhu práce! Odborná prax  žiakov  okrem  vlastných dielní  je aj v 120 zmluvných firmách .

Všetci žiaci našej školy získavajú „druhú gramotnosť“ v obsluhe výpočtovej techniky

v 6 počítačových učebniach  s prístupom na internet  a vodičský preukaz : A,B,C,T.

Pre žiakov s praxou v STEEL TRANS aj C, E bezplatne.

ZAP SR zriadilo v našej škole PILOTNÉ STREDISKO

- ako stredisko celoživotného vzdelávania

SO ZARUČENÍM ZAMESTNANIA !

Modernizujeme prostredie školy, elektronických dielní, školský autoservis za pomoci VÚC-KSK ,  ZAP a MŠ SR.

KONTAKT: www.sosake.sk

tel.: 055/7298899,6765700,01

fax 055/6770560