*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Univerzita Komenského v Bratislave    Šafárikovo nám. 6    818 06    Bratislava      
Slovenská technická univerzita v Bratislave    Vazovova 5    812 43    Bratislava      
Ekonomická univerzita v Bratislave    Dolnozemská cesta 1    852 35    Bratislava      

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59 37 01 11; web: www.szu.sk