*
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Šrobárova 2,  Košice
*Univerzita Komenského v Bratislave    Šafárikovo nám. 6    818 06    Bratislava      
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach    Šrobárova 2    041 80    Košice      
Prešovská univerzita v Prešove    Nám. Legionárov 3    080 01    Prešov      
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave    Nám. J.Herdu 2    917 01    Trnava      

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
tel.: 0915 984 003, 0915 986 723; e-mail: studijne@uvm.sk; web: www.uvm.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Trieda A. Hlinku č.1    949 74    Nitra      
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    Národná 12    974 01    Banská Bystrica    Trnavská univerzita v Trnave    Hornopotočná 23    918 43    Trnava      
Slovenská technická univerzita v Bratislave    Vazovova 5    812 43    Bratislava      
Technická univerzita v Košiciach    Letná 9    042 00    Košice      

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 51 51; e-mail: vzdelavanie@unza.sk; web: www.uniza.sk    
   
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2  911 50 Trenčín  
Ekonomická univerzita v Bratislave    Dolnozemská cesta 1    852 35    Bratislava      
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre    Tr.A.Hlinku č.2    949 76    Nitra      
Technická univerzita vo Zvolene    Ul. T.G.Masaryka 24    960 53    Zvolen      
Katolícka univerzita v Ružomberku  Námestie A.Hlinku č.60   034 01 Ružomberok      
Univerzita J. Selyeho v Komárne    ul. Roľníckej školy 1519    945 01    Komárno      

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59 37 01 11; web: www.szu.sk