*
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
* 
Materská škola    Andovce 163    941 23    Andovce      
Materská škola    Hlavná 14    943 65    Bajtava      
Materská škola pri ZŠ    kpt. Nálepku 43    941 01    Bánov      
Základná škola s MŠ    kpt. Nálepku 43    941 01    Bánov      
Materská škola    Bardoňovo 104    941 49    Bardoňovo      
Materská škola    Belá 24    943 53    Belá      
Materská škola- Óvoda    Bešeňov 628    941 41    Bešeňov      
Základná škola    Bešeňov 628    941 41    Bešeňov      
Základná škola s VJM    Bešeňov-Zsitvabesenyő 628    941 41    Bešeňov      
Materská škola    Bíňa 360    943 56    Bíňa      

Základná škola s VJM, Hlavná 59, 943 56 Bíňa

tel.: 036/759 91 11, e-mail: zsbina@orangemail.sk

Materská škola    Branovo 156    941 31    Branovo      
Základná škola s MŠ    Bruty 101    943 55    Bruty      
Materská škola pri ZŠ    Bruty 186    943 55    Bruty      
Materská škola    Čechy 28    941 32    Čechy      
Materská škola    Hlavná 146    941 05    Černík      
Základná škola s MŠ    Dedinka 142    941 50    Dedinka      
Materská škola pri ZŠ    Dedinka 411    941 50    Dedinka      
Základná škola s MŠ    Dolný Ohaj 302    941 43    Dolný Ohaj      
Materská škola pri ZŠ    Dolný Ohaj 65    941 43    Dolný Ohaj      
Základná škola s MŠ    Dubník 72    941 35    Dubník      
Materská škola pri ZŠ    Dubník 95    941 35    Dubník      
SOŠ - Szakképző Iskola    Hlavné nám. 2    941 31    Dvory nad Žitavou      
Základná škola s VJM    Hlavné námestie 13    941 31    Dvory nad Žitavou      
Základná škola    Hlavné námestie 14    941 31    Dvory nad Žitavou      
SOŠ poľnohospodár.    Hlavné námestie 2    941 31    Dvory nad Žitavou      
Materská škola    Komenského 27    941 31    Dvory nad Žitavou      
Materská škola    Komenského 28    941 31    Dvory nad Žitavou      
Základná škola    J. Stampayho 928/76    943 42    Gbelce      
Materská škola - Óvoda    Materskej školy 396/6    943 42    Gbelce      
ZŠ J. Stampayho s VJM    J. Stampayho 929/80    943 42    Gbelce - Köbölkút      
Základná škola s MŠ    Hul 429    941 44    Hul      
Materská škola pri ZŠ    Hul 439    941 44    Hul      
Materská škola    Chľaba 341    943 66    Chľaba      
Základná škola s MŠ    Jasová 7    941 34    Jasová      
Materská škola pri ZŠ    Jasová 7    941 34    Jasová      
Základná škola s MŠ    Jatov 189    941 09    Jatov      
Materská škola pri ZŠ    Jatov 189    941 09    Jatov      
Materská škola    Kamenica nad Hronom 486    943 65    Kamenica nad Hronom      
Základná škola s VJM    Kamenín 494    943 57    Kamenín      
Základná škola    Kamenín 494    943 57    Kamenín      
Materská škola    Kamenín 620    943 57    Kamenín      
Materská škola    Hlavná 132    943 58    Kamenný Most      
Materská škola    Kmeťovo 75    941 62    Kmeťovo      
Základná škola s MŠ    Kolta 245    941 33    Kolta      
Materská škola pri ZŠ    Kolta 245    941 33    Kolta      
Základná škola s MŠ    Nám. O. Cabana 36    941 06    Komjatice      
Špec. základná škola    Školská 1    941 06    Komjatice      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1    941 06    Komjatice      
Materská škola    Komoča 142    941 21    Komoča      
Materská škola    Leľa 154    943 65    Leľa      
Základná škola    Lipová 103    941 02    Lipová      
Materská škola    Lipová 429    941 02    Lipová      
Materská škola    Ľubá 45    943 53    Ľubá      
Materská škola    Malá nad Hronom 24    943 65    Malá nad Hronom      
Materská škola    Malé Kosihy 32    943 61    Malé Kosihy      
Materská škola pri ZŠ    P. O. Hviezdoslava 4    941 45    Maňa      
Základná škola s MŠ    Školská 1    941 45    Maňa      
Základná škola s MŠ    Michal nad Žitavou 276    941 61    Michal nad Žitavou      
Materská škola pri ZŠ    Michal nad Žitavou 281    941 61    Michal nad Žitavou      
Materská škola    Hlavná 88    941 04    Mojzesovo      
Základná škola    Mojzesovo - Černík 84    941 04    Mojzesovo      
ZŠ Jánosa Endrődyho    Mužla 491    943 52    Mužla      
Materská škola - Óvoda    Mužla 690    943 52    Mužla      
Materská škola    Školská 39    943 60    Nána      
Základná škola s VJM    Školská 39    943 60    Nána      
Materská škola    Hlavná 29    943 41    Nová Vieska      
Základná škola s VJM    Horná 30    943 41    Nová Vieska      
Cirkevná základná škola    Andovská 4    940 52    Nové Zámky      
SŠ - Obchodná akadémia    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky      
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky      
Materská škola    Bitúnková 6    940 01    Nové Zámky      
Materská škola - Óvoda    Cyrilometódska 42    940 69    Nové Zámky      
Základná škola    Devínska 12    940 63    Nové Zámky      
Materská škola    Ďorocká 4    940 72    Nové Zámky      
Základná škola    G. Bethlena 41    940 01    Nové Zámky      
Súkromná ŠZŠ    G. Czuczora 554/4    940 53    Nové Zámky      
Základná škola    Hradná 22    940 56    Nové Zámky      
SOŠ dopravy a služieb    Jesenského 1    940 62    Nové Zámky      
ŠJ pri Gymnáziu    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky      
Gymnázium    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky      
Základná škola    Mostná 3    940 58    Nové Zámky      
Materská škola    Nábrežná 39    940 57    Nové Zámky      
Základná škola    Nábrežná 95    940 57    Nové Zámky      
Materská škola    Nám. Gy. Széchenyiho 3    940 58    Nové Zámky      
SPV COOP Jednota    Nám.P.O.Hviezdoslava 3    940 62    Nové Zámky      

Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 10 77, 035/640 10 83; e-mail: soustavnz@stonline.sk
web: www.soustavnz.edupage.org

SOŠ stavebná    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky      
SOŠ - Szakiskola    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky      
Materská škola    P. Blahu 23    940 54    Nové Zámky      
Stredná zdravotn. škola    Pod kalváriou 1    940 01    Nové Zámky      
Spojená škola - ŠZŠ    Rákocziho 5    940 56    Nové Zámky      
Spojená škola-ZŠ priNsP    Slovenská 11    940 52    Nové Zámky      
Základná umelecká škola    SNP 5    940 60    Nové Zámky      
Materská škola    Šoltésovej 12    940 59    Nové Zámky      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Zdravotnícka 3    940 51    Nové Zámky      
ZŠ G. Czuczora s VJM    G. Czuczora 10    940 53    Nové Zámky - Éjsekújvár      
Gymnázium P.Pázmáňa VJM    Letomostie 3    940 61    Nové Zámky - Érsekújvár      
Materská škola    Puškinova 7    943 04    Obid      
Základná škola s MŠ    Komenského 8    941 11    Palárikovo      
Materská škola pri ZŠ    Poštová 8    941 11    Palárikovo      
Materská škola    Podhájska 328    941 48    Podhájska      
Základná škola    Podhájska 460    941 48    Podhájska      
Základná škola s VJM    Hlavná 1    941 51    Pozba      
Materská škola    Pozba 5    941 51    Pozba      
Základná škola    Radava 440    941 47    Radava      
Materská škola    Radava 445    941 47    Radava      
Základná škola s MŠ    Rastislavice 115    941 08    Rastislavice      
Materská škola pri ZŠ    Rastislavice 115    941 08    Rastislavice      
Základná škola s VJM    Rúbaň 28    941 36    Rúbaň      
Materská škola    Rúbaň 407    941 36    Rúbaň      
Materská škola pri ZŠ    Salka 303    943 61    Salka      
Základná škola s MŠ    Salka 428    943 61    Salka      
Základná škola    Semerovo 110    941 32    Semerovo      
Materská škola    Semerovo 585    941 32    Semerovo      
Materská škola    Sikenička 15    943 59    Sikenička      
Základná škola s VJM    Blatná 876    941 37    Strekov      
Materská škola s VJM    Jarmočné 987    941 37    Strekov      
Materská škola - Óvoda    Horná mlynská 4    943 54    Svodín      
Súkromná SOŠ s VJM    Mlynská 1116    943 54    Svodín      
Základná škola    Školská 2    943 54    Svodín      
ZŠ L. Csongrádyho s VJM    Školská 1    943 54    Svodín - Szőgyén      

Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
tel.: 036/751 11 33; e-mail: kancelaria@zsadysturovo.edu.sk;
web: www.zssturovo.edupage.sk

Gymnázium - Gimnázium    Adyho 7    943 01    Štúrovo      
ZŠ s VJM Endre Adyho    Adyho 9    943 01    Štúrovo      
Materská škola    Adyho 978/2    943 01    Štúrovo      
Materská škola    Bartókova 38    943 01    Štúrovo      
Materská škola    Družstevný rad 22    943 01    Štúrovo      
Cirkevná materská škola    Družstevný rad 22    943 01    Štúrovo      
ZUŠ Ferenca Liszta    Komenského 2    943 01    Štúrovo      
Materská škola    Lipová 2    943 01    Štúrovo      
Špec. základná škola    Lipová 6    943 01    Štúrovo      
Súkr. obchodná akadémia    Svätého Štefana 36    943 01    Štúrovo      
SOŠ - Szakképző Iskola    Svätého Štefana 81    943 03    Štúrovo      
Základná škola    Bernolákova 35    942 01    Šurany      
Gymnázium    Bernolákova 37    942 01    Šurany      
Spojená škola - ŠPP    Hradná 22    942 01    Šurany      
Materská škola    MDŽ 26    942 01    Šurany      
Materská škola    Mostná 1    942 01    Šurany      
Základná umelecká škola    Nám. hrdinov 10    942 01    Šurany      
Cirkevná základná škola    Nám. hrdinov 6    942 01    Šurany      
Obchodná akadémia    Nám. hrdinov 7    942 01    Šurany      
Stredná odborná škola    Nitrianska 1    942 01    Šurany      

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 14 Šurany      
tel.: 035/650 08 65, 035/650 08 80, e-mail: soustrojar@stonline.sk,
web: www.sossurany.sk

Základná škola, SNP 5, 942 01 Šurany
tel.: 035/650 09 25; web: www.zssnpsu.edu.sk
      
Spojená škola - ŠZŠ    Topoľová 1    942 01    Šurany      
SŠ - ZŠ pri ODLÚ    Trávnica 171    941 46    Trávnica      
Materská škola pri ZŠ    Trávnica 70    941 46    Trávnica      
Základná škola s MŠ    Trávnica 70    941 46    Trávnica      
Materská škola    Hlboká 19    941 10    Tvrdošovce      
Materská škola    Námestie sv. Štefana 5    941 10    Tvrdošovce      
Materská škola s VJM    Námestie sv. Štefana 5    941 10    Tvrdošovce      
Základná škola VJM    Nová cesta 9    941 10    Tvrdošovce      
Základná škola    Nová cesta 9    941 10    Tvrdošovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 199    941 03    Úľany nad Žitavou      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 15    941 03    Úľany nad Žitavou      
Základná škola s MŠ    Veľké Lovce 59    941 42    Veľké Lovce      
Materská škola pri ZŠ    Veľké Lovce 97    941 42    Veľké Lovce      
Materská škola pri ZŠ    Apátska 19    941 07    Veľký Kýr      
Základná škola s MŠ    Školská 7    941 07    Veľký Kýr  

ZŠ s MŠ s VJSaM, 941 07 Veľký Kýr   
tel.: 035/659 31 33, e-mail: zskyr@zskyr.edu.sk; web: www.zskyr.edu.sk

Materská škola    Vlkas 81    941 44    Vlkas      
Základná škola    Školská 846    941 22    Zemné      
Materská škola    Školská 853    941 22    Zemné      
ZŠ Ányosa Jedlika s VJM    Školská 845    941 22    Zemné - Szímő      
Materská škola - Óvoda    Školská 853    941 22    Zemné - Szímő