*
ZŠ Vajanského  2844/ 47, Lučenec
* 
Základná škola s MŠ    Belina 185    986 01    Belina      
Materská škola pri ZŠ    Belina 189    986 01    Belina      
Základná škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Materská škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Materská škola    Boľkovce - osada 236    984 01    Boľkovce      
Základná škola    Bulhary 12    986 01    Bulhary      
Základná škola    Buzitka 138    985 41    Buzitka      
Materská škola    Buzitka 162    985 41    Buzitka      
Základná škola s VJM    Čakanovce 28    985 58    Čakanovce      
Materská škola    Čakanovce 384    985 58    Čakanovce      
Základná škola    Čamovce 33/34    986 01    Čamovce      
Materská škola    Čamovce 93    986 01    Čamovce      
Materská škola    Lúčna 4    985 52    Divín      
Základná škola    Lúčna 8    985 52    Divín      
Materská škola    Dobroč 173    985 53    Dobroč      
Základná škola    Mýtna 173    985 53    Dobroč      
Materská škola    Daxnerova 15    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Farská lúka 64/A    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Farská lúka 64/B    986 01    Fiľakovo      
Stredná odborná škola    J.Kalinčiaka 1584/8    986 01    Fiľakovo      
Základná umelecká škola    Koháryho nám. 8    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Mládežnícka 7    986 01    Fiľakovo      
Gymnázium    Nám. padlých hrdinov 2    986 15    Fiľakovo      
Základná škola    Školská 1    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Štúrova 1    986 01    Fiľakovo      
Špec.základná škola int    Viničná 12    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Fiľakovské Kováče 114    986 01    Fiľakovské Kováče      
Základná škola s VJSaM    Fiľakovské Kováče 274    986 01    Fiľakovské Kováče      
Základná škola s MŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Materská škola pri ZŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Materská škola    Holiša 61    985 57    Holiša      
Základná škola s VJM    Holiša 61    985 57    Holiša      
Materská škola    Školská 10    985 54    Lovinobaňa      
Základná škola    Školská 9    985 54    Lovinobaňa      
SPŠ stavebná    B. Němcovej 1    984 15    Lučenec      
ZŠI pre žiakov s CHR    Dr.Herza 6    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1191/8    984 03    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1493/7    984 03    Lučenec      
Odborné učilište inter.    Haličská cesta 80    984 03    Lučenec      
Jazyková škola pri G    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Gymnázium BST    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    J. Kármána 5    984 01    Lučenec      
Ped.a soc.akadémia    J.A.Komenského 12    984 01    Lučenec      
Súkromná základná škola    Juraja Fándlyho 3    962 12    Lučenec      
Súkromná ZUŠ    Juraja Fándlyho 3    984 01    Lučenec      
Súkromné gymnázium    Juraja Fándlyho 3    984 03    Lučenec      
Špec.mat.škola pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
ŠMŠI pre žiakov s NKS    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
ZŠI pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Kubínyiho nám. 6    984 01    Lučenec      
Stredná zdravotn.škola    Lúčna 2    984 17    Lučenec      
Obchodná akadémia    Lúčna 4    984 16    Lučenec      
Súkr.špec. MŠ pri NsP    Nám. republiky 15    984 39    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Námestie Kubínyiho 42/6    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    Novohradská 2    984 01    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko I 2870/16    984 03    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko II 2872/39    984 03    Lučenec      
Základná škola    Rúbanisko II 3079    984 03    Lučenec      
Materská škola    Slov.republiky rád 2449    984 01    Lučenec      
Materská škola pri DIC    Štvrť M.R.Štefánika 12    984 01    Lučenec      
Materská škola    Štvrť M.R.Štefánika 407    984 01    Lučenec      
Cirkevná základná škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica bratrícka 355/19    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica Dr. Herza 375/5    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica J. Kármána 25/5    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica partizánska 278/19    984 01    Lučenec      
Základná škola    Ulica Vajanského 2844/47    984 01    Lučenec      
Špec.základná škola    Zvolenská cesta 59    984 01    Lučenec      
Praktická škola    Zvolenská cesta 59    984 01    Lučenec      
SOŠ služieb    Zvolenská cesta 83    984 01    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Bratrícka 19    984 01    Lučenec - Opatová      
Základná škola    Lipová 229    985 31    Mučín      
Materská škola    Školská 194    985 31    Mučín      
Materská škola    Mýtna 65    985 53    Mýtna      
Základná škola    Mýtna 67    985 53    Mýtna      
Základná škola    Nitra nad Ipľom 96    985 57    Nitra nad Ipľom      
Materská škola    Panické Dravce 51    985 32    Panické Dravce      
Základná škola    Podrečany 105    985 55    Podrečany      
Materská škola    Podrečany 93    985 55    Podrečany      
Základná škola s MŠ    Radzovce 418    985 58    Radzovce      
Materská škola pri ZŠ    Radzovce 537    985 58    Radzovce      
Materská škola    Hlavná 51    985 31    Rapovce      
Základná škola    Hlavná 9/5    985 31    Rapovce      
Materská škola    Ružiná 170    985 52    Ružiná      
Základná škola    Školská 116    985 52    Ružiná      
Materská škola    Stará Halič 124    985 11    Stará Halič      
Materská škola    Šávoľ 187    985 41    Šávoľ      
Základná škola s VJM    Šávoľ 51    985 41    Šávoľ      
Základná škola    Šíd 241    986 01    Šíd      
Materská škola    Šíd 242    986 01    Šíd      
Základná škola    Šurice 15    980 33    Šurice      
Základná škola    Školská 30    985 56    Tomášovce      
Materská škola    Závadská 130/1    985 56    Tomášovce      
Materská škola    Trebeľovce 101    985 31    Trebeľovce      
Základná škola    Trebeľovce 44    985 31    Trebeľovce      
Materská škola    Trenč 94    985 32    Trenč      
Základná škola    Trenč 98    985 32    Trenč      
Materská škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Základná škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Materská škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Materská škola    Riečna 27    985 59    Vidiná