*
Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica
*
Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27,
974 01    Banská Bystrica


Súkromné gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica
*
 
Základná škola s MŠ    Abovce 165    980 44    Abovce      
MŠ pri ZŠ    Abovce 402    980 44    Abovce      
Materská škola    Dolná 105    962 64    Babiná      
Základná škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Materská škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Materská škola    Baďan 11    969 75    Baďan      
Materská škola pri ZŠ    Sládkovičova 7    976 32    Badín      
Základná škola s MŠ    Tajovského 2    976 32    Badín      
Zákl.um.škola    Hlavná 294    991 11    Balog nad Ipľom      
Základná škola s VJM    Hlavná 294    991 11    Balog nad Ipľom      
Materská škola    Športová 279    991 11    Balog nad Ipľom      
Základná škola s MŠ    Banská Belá 315    966 15    Banská Belá      
Materská škola pri ZŠ    Banská Belá 55    966 15    Banská Belá      
Materská škola    9. mája 26    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Buková 22    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Cesta k nemocnici 37    974 01    Banská Bystrica      
Súkr.obchodná akadémia    Dolná 54    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Družby 3    974 04    Banská Bystrica      
Praktická škola    Ďumbierska 15    974 11    Banská Bystrica      
Špec.základná škola    Ďumbierska 15    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Ďumbierska 17    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola JGT    Gaštanová 12    974 09    Banská Bystrica      
Základná škola    Golianova 8    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Horná 22    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Hronská 47    974 06    Banská Bystrica      
Katolícke gymnázium ŠM    Hurbanova 9    974 01    Banská Bystrica      
Gymnázium AS    J.A Komenského 18    974 01    Banská Bystrica      
Stredná zdravot.škola    J.G.Tajovského 24    974 29    Banská Bystrica      

Gymnázium J. G. Tajovského, J.G.Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 52 37, 048/413 43 79; e-mail: gymnazium@gjgt.sk; web: www.gjgt.sk

Obchodná akadémia    J.G.Tajovského 25    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ pôšt a telekomunik.    J.G.Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Jakubská cesta 77    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Jána Bakossa 5    975 90    Banská Bystrica      
Základná škola    Jána Bakossa 5    974 01    Banská Bystrica      
Špeciálna MŠ pri DIC    Jána Kollára 55    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná jazyková škola    Karola Kuzmányho 5    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Karpatská 3    974 11    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Kremnička 22    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Lazovná 32    974 01    Banská Bystrica      
Stred.priem.škola JM    M.Hurbana 6    975 18    Banská Bystrica      
Materská škola    Magurská 14    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Magurská 16    974 11    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Magurská 16    974 01    Banská Bystrica      
Súkromná základná škola    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Gymnázium MK    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Moskovská 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Na Lúčkach 2    974 09    Banská Bystrica      
Materská škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 09    Banská Bystrica      
MŠ pri ZŠ    Nám. Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Súkr.zákl.umel.škola    Nám.Slobody 3    974 01    Banská Bystrica      
ZŠ s ŠM    Nám.Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Nová 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Odbojárov 9    974 11    Banská Bystrica      
Súkromná ZUŠ    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola Nania    Okružná 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Petra Jilemnického 8    974 04    Banská Bystrica      
Základná škola    Pieninská 27    974 11    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Pod Bánošom 80    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Radvanská 1    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 26    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 28    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Sásovská cesta 21    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Senická cesta 82    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Sitnianska 32    974 11    Banská Bystrica      
SPŠ stavebná    Skuteckého 20    974 01    Banská Bystrica      
Konzervatórium JLB    Skuteckého 27    974 01    Banská Bystrica      
Evanjelické gymnázium    Skuteckého 5    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola SSV    Skuteckého 8    974 01    Banská Bystrica      
Základná škola    Spojová 14    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Stará tehelňa 7    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Strážovská 3    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Šalgotarjánska 5    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 5    974 01    Banská Bystrica      
Spojená stredná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ strojárska    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Základná umel.škola    Štefánikovo nábrežie 6    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ obchodná    Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      

Základná škola, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica
tel. 048/417 48 27; 048/417 31 48; 048/417 17 26; e-mail: zstatranska@zoznam.sk
web: www.zstatranskabb.edu.sk

Materská škola    Tatranská 63    974 11    Banská Bystrica      
Základná škola    Trieda SNP 20    974 01    Banská Bystrica      
Jazyková škola    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Športové gymnázium    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Trieda SNP 77    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Tulská 25    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Ul.29.augusta 14    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ elektrotechnická    Zvolenská cesta 18    974 05    Banská Bystrica      
Súkr.gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Hronská 18    974 06    Banská Bystrica - Šalková      
Materská škola    Ul.prof.Sáru 3    974 01    Banská Bystrica 1      
Odb.učilište inter. VG    Moskovská 17    974 04    Banská Bystrica 4      
Gymnázium A.Kmeťa    A.Gwerk.-Göllnerovej 6    969 17    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Stankovianskeho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Mikovíniho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
Stredná lesnícka škola    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
SOP - Školské lesy    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Bratská 9/1492    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná materská škola    Dolná ružová 22    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná HA    Drieňová 12    969 16    Banská Štiavnica      
SOŠ lesnícka    E. M. Šoltésovej 5    969 01    Banská Štiavnica      

Spoj. katolícka škola sv. F. Assiského, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/692 10 50; e-mail: kancelaria@gymkambs.edu.sk; web: www.katgymbs.sk

Základná škola    Ludvíka Svobodu 40    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Mierová 2    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Nám. padlých hrdinov 2    969 03    Banská Štiavnica      
Základná umelecká škola    Nám. sv. Trojice 4    969 01    Banská Štiavnica      
Špec.základná škola    Novozámocká 11    969 01    Banská Štiavnica      
Základná škola    P. Dobšinského 17    969 01    Banská Štiavnica      
Cirk. základná škola    Radničné nám. 14    969 01    Banská Štiavnica      
SOŠ obchodu a služieb    Špitálska 4    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Ul. 1. mája 4    969 01    Banská Štiavnica      
Základná škola    Barca 24    982 51    Barca      
Materská škola    Bartošova Lehôtka 80    966 31    Bartošova Lehôtka      
Základná škola    Bátka 172    980 21    Bátka      
Materská škola    Bátka 54    980 21    Bátka      
Materská škola    Bátorová č. 88/55    991 26    Bátorová      
Základná škola s MŠ    Belina 185    986 01    Belina      
Materská škola pri ZŠ    Belina 189    986 01    Belina      
Materská škola    Beňuš 248    976 64    Beňuš      
Základná škola    Beňuš 250    976 64    Beňuš      
Základná škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Materská škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Základná škola    Blhovce 260    980 32    Blhovce      
Materská škola    Hlavná 214    980 32    Blhovce      
Materská škola    Boľkovce - osada 236    984 01    Boľkovce      
Materská škola    Braväcovo 195    976 64    Braväcovo      
Materská škola pri ZŠ    Brehy 3    968 01    Brehy      
Základná škola s MŠ    Záhumnie 24    968 01    Brehy      
Základná škola s MŠ    Breznička 169    985 02    Breznička      
Materská škola pri ZŠ    Breznička 49    985 02    Breznička      
Materská škola pri ZŠ    Boženy Němcovej 17    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Dr. Clementisa 3    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Hradby 9    977 01    Brezno      
Základná umelecká škola    Krčulova 21    977 01    Brezno      
Spojená škola    Laskomerského 3    977 47    Brezno      
Stred.priemyselná škola    Laskomerského 3    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 03    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 01    Brezno      
Hotelová akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
Obchodná akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
SOŠ    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Stred. odborná škola    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Nálepkova 50    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 2    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Pionierska 4    977 01    Brezno      
Súkr.ped.a soc.akadémia    Školská 5    977 01    Brezno      
Gymnázium J.Chalupku    Štúrova 13    977 01    Brezno      
Špec.základná škola    Záhradná 2    977 01    Brezno      
Základná škola s MŠ    Brusno 622    976 62    Brusno      
Materská škola pri ZŠ    Brusno-Ondrej n/Hronom 89    976 62    Brusno      
Základná umelecká škola    Pod Dubinkou 212    976 62    Brusno      
Materská škola    Lhenická 34    962 33    Budča      
Základná škola    Školská 341    962 33    Budča      
Základná škola    Bulhary 12    986 01    Bulhary      
Materská škola pri ZŠ    Krtíšska 221    991 22    Bušince      
Základná škola s MŠ    Krtíšska 26    991 22    Bušince      
Základná škola    Buzitka 138    985 41    Buzitka      
Materská škola    Buzitka 162    985 41    Buzitka      
Materská škola    Bzenica 193    966 01    Bzenica      
Základná škola s MŠ    Bzovík 136    962 41    Bzovík      
Materská škola pri ZŠ    Bzovík 195    962 41    Bzovík      
Základná škola    Cakov 25    980 42    Cakov      
Základná škola s MŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Materská škola pri ZŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Základná škola s MŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Materská škola pri ZŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Materská škola    Čabradský Vrbovok 61    962 51    Čabradský Vrbovok      
Základná škola s VJM    Čakanovce 28    985 58    Čakanovce      
Materská škola    Čakanovce 384    985 58    Čakanovce      
Základná škola    Čamovce 33/34    986 01    Čamovce      
Materská škola    Čamovce 93    986 01    Čamovce      
Materská škola pri ZŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Základná škola s MŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Materská škola    Čekovce 131    962 42    Čekovce      
Súkromná základná škola    č. 3    991 41    Čelovce      
Základná škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Špec.zákl.škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Materská škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Základná škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Súkr.materská škola    České Brezovo 198    985 03    České Brezovo      
Základná škola    Dobroč, Jilemnického 746/    976 52    Čierny Balog      
Špec.základná škola    Hlavná 236/67    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Hlavná 249/50    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Jánošovka, Školská 511/2    976 52    Čierny Balog      
Základná škola    Krám, Bexel 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Krám, Bexeľ 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Družstevná 1702/8    976 52    Čierny Balog - Dobroč      
Základná škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Špec.mat.škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Základná škola s VJM    Číž 145    980 43    Číž      
Materská škola    Číž 145    980 43    Číž      
Základná škola    A. Bernoláka 20    962 12    Detva      
Základná škola    Kukučínova 480/6    962 12    Detva      
Materská škola    M. R. Štefánika 908/40    962 12    Detva      
Materská škola    Nám. SNP 17    962 12    Detva      
Materská škola    Obrancov mieru 876/5    962 12    Detva      
Špec.základná škola    Obrancov mieru 879/9    962 12    Detva      
Špec.zákl.škola pre TP    Pionierska 850/13    962 12    Detva      
Základná škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Základná umelecká škola    Štúrova 12    962 12    Detva      
Spojená stredná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      
Obchodná akadémia    Štúrova 848    962 12    Detva      
Stred.odborná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      

Gymnázium v Detve, Štúrova 849, 962 12 Detva
tel.: 045/545 76 19; web: www.gymdt.edu.sk

Materská škola    Ul. A. Bernoláka 19    962 12    Detva      
Základná škola    Ul. Obrancov mieru 884/23    962 12    Detva      

Základná škola s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369, 962 06 Detvianska Huta

tel.: 045/537 63 14; e-mail: ZSMK@zoznam.sk

Materská škola    Detvianska Huta 369    962 06    Detvianska Huta      
Materská škola    Lúčna 4    985 52    Divín      
Základná škola    Lúčna 8    985 52    Divín      
Materská škola pri ZŠ    8. marca 317/7    962 61    Dobrá Niva      
Základná škola s MŠ    Školská 447/3    962 61    Dobrá Niva      
Materská škola    Dobroč 173    985 53    Dobroč      
Základná škola    Mýtna 173    985 53    Dobroč      
Materská škola pri ZŠ    Dolinka 167    991 28    Dolinka      
Základná škola s MŠ    Dolinka 210    991 28    Dolinka      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Lehota 160    976 98    Dolná Lehota      
Základná škola s MŠ    Dolná Lehota 161    976 98    Dolná Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 151    991 02    Dolná Strehová      
Základná škola s MŠ    Imre Madácha 3    991 02    Dolná Strehová      
Materská škola    Trniny 45    966 01    Dolná Ždaňa      
Základná škola    Dolné Plachtince 34    991 24    Dolné Plachtince      
Materská škola    Dolné Plachtince 95    991 24    Dolné Plachtince      
Základná škola    Dolný Badín 28    962 51    Dolný Badín      
Základná škola    Držkovce 17    982 62    Držkovce      
Materská škola    Držkovce 18    982 62    Držkovce      
Materská škola    Dubové 82    962 61    Dubové      
Základná škola    Dubovec 118    980 41    Dubovec      
Materská škola s VJM    Dubovec 119    980 41    Dubovec      
Materská škola    Dúbravy 114    962 12    Dúbravy      

Spojená škola, Ľ. Štúra 155, 962 71 Dudince
tel.: 0915 764 534; e-mail: skola@skoladudince.sk; web: www.skoladudince.sk
      
Materská škola pri ZŠ    Ľ. Štúra 178    962 71    Dudince      
Základná umelecká škola    Ľudovíta Štúra 155    962 71    Dudince      
Základná škola    Figa 11    982 51    Figa      
Materská škola    Figa 141    982 51    Figa      
Materská škola    Daxnerova 15    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Farská lúka 64/A    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Farská lúka 64/B    986 01    Fiľakovo      
Stredná odborná škola    J.Kalinčiaka 1584/8    986 01    Fiľakovo      
Základná umelecká škola    Koháryho nám. 8    986 01    Fiľakovo      
Základná škola    Mládežnícka 7    986 01    Fiľakovo      
Gymnázium    Nám. padlých hrdinov 2    986 15    Fiľakovo      
Základná škola    Školská 1    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Štúrova 1    986 01    Fiľakovo      
Špec.základná škola int    Viničná 12    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Fiľakovské Kováče 114    986 01    Fiľakovské Kováče      
Základná škola s VJSaM    Fiľakovské Kováče 274    986 01    Fiľakovské Kováče      
Materská škola    Gemer 202    982 61    Gemer      
Základná škola s VJM    Gemer 61    982 61    Gemer      
Základná škola    Gemerská Ves 204    982 62    Gemerská Ves      
Materská škola    Gemerská Ves 234    982 62    Gemerská Ves      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 24    980 04    Gemerské Dechtáre      
Základná škola s MŠ    Hlavná 6    980 04    Gemerské Dechtáre      
Základná škola s VJM    Gemerské Michalovce 3    982 52    Gemerské Michalovce 
Základná škola s MŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Materská škola pri ZŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Základná škola    Gortva 135    980 02    Gortva      
Materská škola    Gortva 136    980 02    Gortva      
Materská škola pri ZŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Základná škola s MŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Základná škola s MŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Materská škola pri ZŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Materská škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Základná škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Materská škola    Hronská 104/15    976 68    Heľpa      
Základná škola    Školská 604/17    976 68    Heľpa      
Základná umelecká škola    Ul. Partizánska 362/36    976 68    Heľpa      
Materská škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Základná škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Súkromná SOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
SOŠ pri SSOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
Materská škola    Priehradka 110    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná škola    Školská 482    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná umelecká škola    Ul. Kamenárska 209    966 01    Hliník nad Hronom      
Spojená stredná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stred.odborná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stredná odborná škola    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
SOŠ    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
Gymnázium M.Hrebendu    Hlavná 431    981 12    Hnúšťa      
Materská škola    Klokočova 740    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Klokočova 742    981 01    Hnúšťa      
Materská škola    Nábrežie Rimavy 447    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Nábrežie Rimavy 457    981 01    Hnúšťa      
Základná umelecká škola    Nábrežie Rimavy457    981 01    Hnúšťa      
Špec.základná škola    Zápotockého 127    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Hodejov 130    980 31    Hodejov      
Materská škola    Hodejov 140    980 31    Hodejov      
Základná škola    Hodruša - Hámre 227    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.stred.umel.škola    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.SOŠ umel.rem. JP    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Materská škola    Kyslá 256    966 63    Hodruša - Hámre      
Materská škola    Holiša 61    985 57    Holiša      
Základná škola s VJM    Holiša 61    985 57    Holiša      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Moravce 135    962 70    Hontianske Moravce      
Základná škola s MŠ    Hontianske Moravce 18    962 70    Hontianske Moravce      
Špec.základná škola    Kostolná 1    962 70    Hontianske Moravce      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Nemce 171    962 65    Hontianske Nemce      
Základná škola s MŠ    Hontianske Nemce 77    962 65    Hontianske Nemce      
Základná škola    Hontianske Tesáre 138    962 68    Hontianske Tesáre      
Materská škola    Hontianske Tesáre 148    962 68    Hontianske Tesáre      
Materská škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Základná škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Materská škola    Horná Strehová 3    991 02    Horná Strehová      
Základná škola    Horná Ždaňa 107    966 04    Horná Ždaňa      
Materská škola    Horná Ždaňa 243    966 04    Horná Ždaňa      
Materská škola    Horné Hámre 156    966 71    Horné Hámre      
Základná škola s MŠ    Hlavná 144    980 04    Hostice      
Materská škola pri ZŠ    Hostice 144    980 04    Hostice      
Materská škola    Hrabičov 190    966 78    Hrabičov      
Materská škola pri ZŠ    Hrachovo 158    980 52    Hrachovo      
Základná škola s MŠ    Železničná 26    980 52    Hrachovo      
Materská škola    J. Kráľa 1615    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Krivec I č. 2572    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Krivec I. 1355    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Školská 1575    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1614    962 05    Hriňová      
Základná umelecká škola    Školská 2643    962 05    Hriňová      
Základná škola s MŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Materská škola pri ZŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Materská škola    Hlavná 212    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Základná škola    Hlavná 333    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Materská škola pri ZŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Základná škola s MŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Materská škola    29. augusta 64    976 45    Hronec      
Materská škola    Hronská Dúbrava 144    966 12    Hronská Dúbrava      
Materská škola pri ZŠ    Hronský Beňadik 190    966 53    Hronský Beňadik      
Základná škola s MŠ    Pod Kláštorom 158    966 53    Hronský Beňadik      
Základná škola s MŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Materská škola pri ZŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Materská škola    Hucín 20    049 13    Hucín      
Základná škola    Hucín 32    049 13    Hucín      
Materská škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Základná škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Materská škola    Chanava 28    980 44    Chanava      
Základná škola    Chanava 30    980 44    Chanava      
Materská škola    Chrámec 112    980 42    Chrámec      
Materská škola    Ihráč 112    967 01    Ihráč      
Materská škola    Ilija 151    969 03    Ilija      
Materská škola    Ipeľské Predmostie 267    991 10    Ipeľské Predmostie      
Základná škola sv. Rity    Ipeľské Predmostie 74    991 10    Ipeľské Predmostie      
Materská škola s VJM    Ivanice 21    980 42    Ivanice      
Materská škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Základná škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Základná škola    Partizánska cesta 407    976 75    Jasenie      
Materská škola    Partizánska cesta 74    976 75    Jasenie      
Materská škola pri ZŠ    Jastrabá 1    966 32    Jastrabá      
Základná škola s MŠ    Jastrabá 188    966 32    Jastrabá      
Materská škola pri ZŠ    Jesenského 341    049 16    Jelšava      
Praktická škola    Nám.republiky 62    049 16    Jelšava      
Špec.základná škola    Nám.Republiky 62    049 16    Jelšava      
Základná škola s MŠ    Železničná 245    049 16    Jelšava      
Základná škola    Mieru 154    980 02    Jesenské      
Základná umelecká škola    Mieru 229    980 02    Jesenské      
Základná škola    Nám. slobody 141    980 02    Jesenské      
Materská škola    Školská 295    980 02    Jesenské      
Základná škola s MŠ    SNP 158/20    985 01    Kalinovo      
Materská škola pri ZŠ    SNP 20    985 01    Kalinovo      
Materská škola    Kaloša 182    982 52    Kaloša      
Základná škola    Kaloša 50    982 52    Kaloša      
Materská škola    Kameňany 17    049 62    Kameňany      
Základná škola    Kameňany 8    049 62    Kameňany      
Materská škola    Kamenné Kosihy 4    991 27    Kamenné Kosihy      
Cirkevná základná škola    Hlavná 96    991 10    Kleňany      
Materská škola    Kleňany 18    991 10    Kleňany      
Základná škola    9. mája 718    980 55    Klenovec      
Špec.základná škola    Partizánska 909    980 55    Klenovec      
Materská škola    SNP 1177    980 55    Klenovec      
Materská škola    Klokoč 25/1    962 25    Klokoč      
Materská škola pri ZŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Základná škola s MŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Materská škola    Kopernica 96    967 01    Kopernica      
Materská škola pri ZŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Základná škola s MŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Materská škola    Kosihovce 194    991 25    Kosihovce      
Materská škola    Kosihy nad Ipľom 1    991 11    Kosihy nad Ipľom      
Materská škola    Kosorín 118    966 24    Kosorín      
Špec.mat.škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 1    962 37    Kováčová      
Základná škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 311    962 37    Kováčová      
Základná škola s MŠ    Trávniky 13    962 37    Kováčová      
Materská škola pri ZŠ    Trávniky 309/7    962 37    Kováčová      
Materská škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Základná škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Základná škola    Kráľ 266    980 45    Kráľ      
Materská škola pri ZŠ    Králiky 62    976 34    Králiky      
Základná škola s MŠ    Králiky 98    976 34    Králiky      

Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 20 70; e-mail: skola.kremnica@centrum.sk;
web: www.zsangykrc.edupage.org

Základná umelecká škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Súkromná MŠ pri ZŠ    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Súkromná základná škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Základná umelecká škola    Angyalova ulica 419/35    967 01    Kremnica      
Praktická škola    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.zákl.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.mater.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.zákl.škola pre SPi    Českoslov. armády 183/20    967 32    Kremnica      
Základná škola pri PN    Českoslov. armády 234/139    967 01    Kremnica      
ZŠI pre SP Viliama Gaňu    Českoslov.armády 183/1    967 32    Kremnica      
Súkromné gymnázium    Dolná 48/19    967 01    Kremnica      
Materská škola    Dolná 57/37    967 01    Kremnica      
SPŠ odevná pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Odborné učilište inter.    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
SOŠ pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium    P. Križku 390/4    967 01    Kremnica      

Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 34 24, 045/674 35 67, 045/674 34 24;
e-mail: sekretariat@suvkremnica.edu.sk; web: www.suv.sk

Základná škola    P.Križku 392/8    967 01    Kremnica      
Špec.základná škola int    Ul. S. Chalupku 315/16    967 27    Kremnica      
Základná škola pri DO    Kremnické Bane    966 35    Kremnické Bane      
Základná škola    Kriváň 435    962 04    Kriváň      
Materská škola    Kriváň 597    962 04    Kriváň      
Stred. odborná škola    Janka Jesenského 888/1    963 01    Krupina      
Základná škola    M. R. Štefánika 3    963 01    Krupina      
Gymnázium A.Sládkoviča    M. R. Štefánika 8    963 01    Krupina      
Obchodná akadémia    M.R.Štefánika 8    963 01    Krupina      
Materská škola    Malinovského 874    963 01    Krupina      
Špec.základná škola    Partizánska 26    963 01    Krupina      
Základná umelecká škola    Svätotrojičné nám. 7    963 01    Krupina      
Základná škola    Školská 10    963 01    Krupina      
Súkromná materská škola    Školská 2344    963 01    Krupina      
Materská škola    Kružno 25    979 01    Kružno      
Materská škola    Kunešov 1    967 01    Kunešov      
Materská škola    Ladomerská Vieska 86    965 01    Ladomerská Vieska      
Materská škola    Ladzany 61    962 67    Ladzany      
Materská škola    Látky 51    985 45    Látky      
Základná škola    Látky 51    985 45    Látky      
Materská škola    Lehôtka pod Brehmi 64    966 01    Lehôtka pod Brehmi      
Základná škola    Hlavná 30    980 44    Lenartovce      
Materská škola    Lenartovce 34    980 44    Lenartovce      
Materská škola    Lesenice 96    991 08    Lesenice      
Materská škola    Licince 27    049 14    Licince      
Materská škola    Nová 2912/2    962 21    Lieskovec      
Základná škola    Stredisková 2735/5    962 21    Lieskovec      
Materská škola    Litava 144    962 44    Litava      
Základná škola    Litava 4    962 44    Litava      
Základná škola s MŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Materská škola pri ZŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Materská škola    Geromettova 100    966 21    Lovča      
Základná škola    Geromettova 99    966 21    Lovča      
Základná škola    Lovčica - Trubín 166    966 23    Lovčica - Trubín      
Materská škola    Lovčica - Trubín 234    966 23    Lovčica - Trubín      
Materská škola    Školská 10    985 54    Lovinobaňa      
Základná škola    Školská 9    985 54    Lovinobaňa      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 211    049 18    Lubeník      
Základná škola s MŠ    Lubeník 102    049 18    Lubeník      
Materská škola pri ZŠ    Ľubietová 4    976 55    Ľubietová      

Základná škola s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová 4, 976 55 Ľubietová
tel.: 048/419 53 09; e-mail: zslubietova@orangemail.com

Základná škola    Lučatín 176    976 61    Lučatín      
Materská škola    Lučatín 54    976 61    Lučatín      
SPŠ stavebná    B. Němcovej 1    984 15    Lučenec      
ZŠI pre žiakov s CHR    Dr.Herza 6    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1191/8    984 03    Lučenec      
Základná škola    Haličská cesta 1493/7    984 03    Lučenec      
Odborné učilište inter.    Haličská cesta 80    984 03    Lučenec      
Jazyková škola pri G    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Gymnázium BST    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    J. Kármána 5    984 01    Lučenec      
Ped.a soc.akadémia    J.A.Komenského 12    984 01    Lučenec      
Súkromná základná škola    Juraja Fándlyho 3    962 12    Lučenec      
Súkromná ZUŠ    Juraja Fándlyho 3    984 01    Lučenec      
Súkromné gymnázium    Juraja Fándlyho 3    984 03    Lučenec      
Špec.mat.škola pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
ŠMŠI pre žiakov s NKS    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
ZŠI pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Kubínyiho nám. 6    984 01    Lučenec      
Stredná zdravotn.škola    Lúčna 2    984 17    Lučenec      
Obchodná akadémia    Lúčna 4    984 16    Lučenec      
Súkr.špec. MŠ pri NsP    Nám. republiky 15    984 39    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Námestie Kubínyiho 42/6    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    Novohradská 2    984 01    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko I 2870/16    984 03    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko II 2872/39    984 03    Lučenec      
Základná škola    Rúbanisko II 3079    984 03    Lučenec      
Materská škola    Slov.republiky rád 2449    984 01    Lučenec      
Materská škola pri DIC    Štvrť M.R.Štefánika 12    984 01    Lučenec      
Materská škola    Štvrť M.R.Štefánika 407    984 01    Lučenec      
Cirkevná základná škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná umelecká škola    T. G. Masaryka 9    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica bratrícka 355/19    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica Dr. Herza 375/5    984 01    Lučenec      
Základná škola s MŠ    Ulica J. Kármána 25/5    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica partizánska 278/19    984 01    Lučenec      
Základná škola    Ulica Vajanského 2844/47    984 01    Lučenec      
Špec.základná škola    Zvolenská cesta 59    984 01    Lučenec      
Praktická škola    Zvolenská cesta 59    984 01    Lučenec      
SOŠ služieb    Zvolenská cesta 83    984 01    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Bratrícka 19    984 01    Lučenec - Opatová      
Materská škola pri ZŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Základná škola s MŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Materská škola    Magnezitovce 59    049 16    Magnezitovce      
Základná škola s MŠ    Malá Lehota 455    966 42    Malá Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Malá Lehota 506    966 42    Malá Lehota      
Základná škola s MŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Materská škola pri ZŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Materská škola    Málinec 192    985 26    Málinec      
Základná škola    Málinec 86    985 26    Málinec      
Materská škola    Nám.Hrdinov SNP 24    976 96    Medzibrod      

Základná škola, Nám.hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
tel.: 048/418 44 46; e-mail: zsmedzibrod@gmail.com;
web: www.zsmedzibrod.edupage.sk

Materská škola    Hrable 1    976 57    Michalová      
Stred.odborná škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Obchodná akadémia    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
SOŠ    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Spojená škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Základná umelecká škola    Lipové nám. 294/26    992 01    Modrý Kameň      
Základná škola s MŠ    Lipové nám. 296/28    992 01    Modrý Kameň      
Materská škola pri ZŠ    Poľná 541    992 01    Modrý Kameň      
Materská škola    Mokrá Lúka 120    050 01    Mokrá Lúka      
Základná škola    Lipová 229    985 31    Mučín      
Materská škola    Školská 194    985 31    Mučín      
Materská škola pri ZŠ    Muráň 340    049 01    Muráň      
Základná škola s MŠ    Muráň 353    049 01    Muráň      
Materská škola    Muránska Dlhá Lúka 116    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Základná škola    Muránska Dlhá Lúka 52    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Materská škola    Predná Hora 475    049 02    Muránska Huta      
Materská škola    Mýtna 65    985 53    Mýtna      
Základná škola    Mýtna 67    985 53    Mýtna      
Materská škola    Mýto pod Ďumbierom 283    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Základná škola    Mýto pod Ďumbierom 284    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Materská škola    Nemčianska 130    974 01    Nemce      
Základná škola s MŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Materská škola pri ZŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 48    991 26    Nenince      
Základná škola s MŠ    Školská 50    991 26    Nenince      
Základná škola    Neporadza 12    980 45    Neporadza      
Materská škola    Nevoľné 33    967 01    Nevoľné      
Základná škola    Nitra nad Ipľom 96    985 57    Nitra nad Ipľom      
Gymnázium F.Švantnera    Bernolákova 9    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Kalvárska 37    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Kolibská cesta 230    968 01    Nová Baňa      
Základná umelecká škola    Kollárova 5    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Nábrežná 2    968 01    Nová Baňa      
Stredná odborná škola    Osvety 17    968 01    Nová Baňa      
Špec.mat.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Odbor.učilište pre TPM    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Špec.zákl.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Praktická škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Základná škola sv.Alžb.    Školská 15    968 01    Nová Baňa      
Základná škola    Školská 44/6    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Štúrova 47    968 01    Nová Baňa      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bašta 49    980 34    Nová Bašta      
Základná škola s MŠ    Nová Bašta 5    980 34    Nová Bašta      
Materská škola    Obeckov 165    991 05    Obeckov      
Základná škola s MŠ    Čs. armády 109/91    962 23    Očová      
Materská škola pri ZŠ    J. Palárika 454/2    962 23    Očová      
Základná umelecká škola    SNP 331/112    962 23    Očová      
Materská škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Cirkevná základná škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Materská škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Základná škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Základná škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Materská škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Materská škola    Otročok 34    982 62    Otročok      
Materská škola    Ozdín 88    985 24    Ozdín      
Základná škola    Hlavná 66    980 11    Ožďany      
Materská škola    Ožďany 552    980 11    Ožďany      
Materská škola    Padarovce 4    980 23    Padarovce      
Materská škola    Panické Dravce 51    985 32    Panické Dravce      
Základná škola    Píla 24    966 81    Píla      
Materská škola    L. Štúra 403/2    962 63    Pliešovce      
Základná škola s MŠ    Školská 27/14    962 63    Pliešovce      
Súkr. ZŠ    Zaježová 5    962 63    Pliešovce      
Súkromá ŠvP    Počúvadlianske Jazero 43    969 01    Počúvadlo      
Súkromné gymnázium    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Súkromná SOŠ hutnícka    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Kolkáreň 40    976 81    Podbrezová      
Základná škola    Kolkáreň 7/12    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Štiavnička 32    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Dolná 484/1    976 98    Podbrezová- Lopej      
Materská škola    Podhorie 85    969 82    Podhorie      
Materská škola pri ZŠ    Podkonice 284    976 41    Podkonice      

Základná škola s MŠ, Podkonice 284, 976 13 Podkonice
tel.: 048/419 68 49, 0915 988 100; e-mail: zs.podkonice@zoznam.sk;
web: www.podkonice.sk - záložká Inštitúcie - Základná škola

Materská škola    Podkriváň 35    985 51    Podkriváň      
Základná škola    Podrečany 105    985 55    Podrečany      
Materská škola    Podrečany 93    985 55    Podrečany      
Materská škola    Kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Základná škola    kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Základná škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Hlavná 1    976 56    Pohronská Polhora      
Materská škola    Hlavná 141    976 56    Pohronská Polhora      
Základná umelecká škola    Cesta osloboditeľov 8    976 66    Polomka      
Materská škola    Komenského 31    976 66    Polomka      
Základná škola    Komenského 34    976 66    Polomka      
Špec.základná škola    Štúrova 60    976 66    Polomka      
Materská škola    Kanadská 19    987 01    Poltár      
Materská škola    Sklárska 34    987 01    Poltár      
Základná škola    Slobody 2    987 01    Poltár      
Gymnázium    Školská 3    987 01    Poltár      
Základná škola    Školská 3    987 01    Poltár      
SOŠ poľnohospodár.    Železničná 5    987 01    Poltár      

Stredná odborná škola, Železničná 5, 987 01 Poltár
tel.: 047/422 20 30, 047/422 22 64; e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
web: www.soupoltar.edu.sk

Základná umelecká škola    Železničná 6    987 01    Poltár      
Základná škola s MŠ    Družstevná 201    976 33    Poniky      
Materská škola pri ZŠ    Horná 240    976 33    Poniky      
Materská škola    Pôtor 117    991 03    Pôtor      
Základná škola    Pôtor 60    991 03    Pôtor      
Materská škola pri ZŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Základná škola s MŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Materská škola pri ZŠ    Prenčov 183    969 73    Prenčov      
Základná škola s MŠ    Prenčov 203    969 73    Prenčov      
Materská škola    Prestavlky 191    966 05    Prestavlky      
Materská škola    Príbelce 278    991 25    Príbelce      
Základná škola    Príbelce 280    991 25    Príbelce      
Základná škola s MŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Materská škola pri ZŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Materská škola    Prochot 39    966 04    Prochot      
Materská škola    Hlavná 87    980 42    Radnovce      
Základná škola    Radnovce 63    980 42    Radnovce      
Základná škola s MŠ    Radzovce 418    985 58    Radzovce      
Materská škola pri ZŠ    Radzovce 537    985 58    Radzovce      
Materská škola    Rákoš 125    049 61    Rákoš      
Materská škola    Hlavná 51    985 31    Rapovce      
Základná škola    Hlavná 9/5    985 31    Rapovce      
Základná škola    Ratková 229    982 65    Ratková      
Materská škola    Ratková 70    982 65    Ratková      
Stredná odborná škola    Gen.Viesta 6    050 01    Revúca      
Základná škola    Hviezdoslavova 1    050 01    Revúca      
Základná škola JAK    J.A.Komenského 7    050 01    Revúca      
Špec.základná škola    Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Materská škola    m. č. Revúčka 136    050 01    Revúca      
Základná umelecká škola    Okružná 11    050 01    Revúca      
Katolícka mater.škola    Ormisova 585/15    050 01    Revúca      
Základná škola    Petra Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Materská škola    Sládkovičova 62/5    050 01    Revúca      
Súkr.základ.umel.škola    Sládkovičová 63    050 01    Revúca      
Gymnázium M.Kukučína    Vl. Clementisa 1166    050 01    Revúca      
Materská škola    Vl. Clementisa 12    050 01    Revúca      
Súkromná SOŠ    Železničná 2    050 01    Revúca      

Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca      
tel. 058/442 64 01, 058/ 488 10 20; e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk

Materská škola    Riečka 57    974 01    Riečka      
Základná škola s MŠ    Fľaková 8    980 53    Rimavská Baňa      
Materská škola pri ZŠ    Rimavská Baňa 6    980 53    Rimavská Baňa      
Špec.zákl.škola s VJM    Daxnerova 265    980 42    Rimavská Seč      
Materská škola    Ul. Mládeže 34    980 42    Rimavská Seč      
Základná škola    Záhradná 31    980 42    Rimavská Seč      
Praktická škola    Bottova 13    979 01    Rimavská Sobota      
Špec.základná škola    Bottova 13    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Daxnerova 30/486    979 01    Rimavská Sobota      
Súkromná jazyková škola    Daxnerova 34    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium M.Tompu s VJM    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Evanjelická ZŠ    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Dr. V. Clementisa 13    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Družstevná 7    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola s MŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola pri ZŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Praktická škola s VJM    Hviezdoslavova 24    979 01    Rimavská Sobota      
Špec.zákl.škola s VJM    Hviezdoslavova 24    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    I. Hatvaniho 321    979 01    Rimavská Sobota      
Obchodná akadémia    K. Mikszátha 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ poľnoh. a potravin.    Okružná 61    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    P. Dobšinského 1    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    P. Dobšinského 1170    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium    P. Hostinského 3    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rožňavská 29/854    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rybárska 50/1743    979 01    Rimavská Sobota      
Základná umelecká škola    Salvova 1    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Sídlisko Rimava 28/1066    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
Spojená škola    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ služieb    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SPŠ potravinárska    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Šrobárova 12    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rimavské Brezovo 99    980 54    Rimavské Brezovo      
Materská škola    Rimavské Janovce 425    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola    Rimavské Janovce 427    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola s VJM    Rimavské Janovce 84    980 01    Rimavské Janovce      
Materská škola    Rimavské Zalužany 1    980 53    Rimavské Zalužany      
Materská škola    Rudno nad Hronom 9    966 51    Rudno nad Hronom      
Materská škola    Rumince 89    980 50    Rumince      
Materská škola    Ružiná 170    985 52    Ružiná      
Základná škola    Školská 116    985 52    Ružiná      
Materská škola    Sása 119    962 62    Sása      
Materská škola pri ZŠ    Sebechleby 132    962 66    Sebechleby      
Základná škola s MŠ    Sebechleby 145    962 66    Sebechleby      
Materská škola    Sečianky 175    991 10    Sečianky      
Materská škola    Selčianska cesta 114    976 11    Selce      
Základná škola    Školská 4    976 11    Selce      
Základná škola s MŠ    Senohrad 129    962 43    Senohrad      
Materská škola    Senohrad 170    962 43    Senohrad      
Základná škola s MŠ    Sielnica 15    962 31    Sielnica      
Materská škola pri ZŠ    Sielnica 210    962 31    Sielnica      
Základná škola    Sirk 165    049 64    Sirk      
Materská škola    Sirk 169    049 64    Sirk      
Materská škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Základná škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Materská škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Základná škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Základná škola    Slatinské Lazy 112    962 25    Slatinské Lazy      
Materská škola    Jána Cikkera 651/2    962 31    Sliač      
Základná škola    Pionierska 348/ 9    962 31    Sliač      
Materská škola    Pionierska 351/12    962 31    Sliač      
Základná umelecká škola    SNP 308/35    962 31    Sliač      
Materská škola    Osloboditeľov 2    976 13    Slovenská Ľupča      
Stred.odb.škola pre TPM    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Obch.akad. pre TPMI    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Spojená škola    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
SOŠ farmaceutická    Príboj 554    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná škola    Školská 14    976 13    Slovenská Ľupča      
Základná umelecká škola    Školská 16    976 13    Slovenská Ľupča      
Materská škola    Slovenské Ďarmoty 99    991 07    Slovenské Ďarmoty      
Materská škola    Stará Halič 124    985 11    Stará Halič      
Základná škola    Stará Kremnička 33    965 01    Stará Kremnička      
Materská škola    Stará Kremnička 71    965 01    Stará Kremnička      
Základná škola    Staré Hory 327    976 02    Staré Hory      
Materská škola    Staré Hory 396    976 02    Staré Hory      
Materská škola    Stožok 224    962 12    Stožok      
Základná škola    Stredné Plachtince 33    991 24    Stredné Plachtince      
Materská škola    Stredné Plachtince 42    991 24    Stredné Plachtince      
Základná škola s MŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Materská škola pri ZŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Základná škola    Sútor 51    980 01    Sútor      
Materská škola pri ZŠ    Svätý Anton 43    969 72    Svätý Anton      
Základná škola s MŠ    Svätý Anton 47    969 72    Svätý Anton      
Materská škola    Šávoľ 187    985 41    Šávoľ      
Základná škola s VJM    Šávoľ 51    985 41    Šávoľ      
Základná škola    Šíd 241    986 01    Šíd      
Materská škola    Šíd 242    986 01    Šíd      
Základná škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Materská škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Základná škola    Širákov 1    991 27    Širákov      
Materská škola    Širákov 131    991 27    Širákov      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    980 02    Širkovce      
Materská škola    Hlavná 74    980 02    Širkovce      
Materská škola    Šivetice 96    049 14    Šivetice      
Základná škola s MŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane      
Materská škola pri ZŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane      
Materská škola    Štrkovec 62    980 45    Štrkovec      
Základná škola    Štrkovec 63    980 45    Štrkovec      
Materská škola    J. Bottu 129    976 71    Šumiac      
Základná škola    Kráľovohoľská 413    976 71    Šumiac      
Základná škola    Šurice 15    980 33    Šurice      
Materská škola pri ZŠ    Tachty 101    980 34    Tachty      
Základná škola s MŠ    Tachty 72    980 34    Tachty      
Materská škola    Tajov 79    976 34    Tajov      
Základná škola s MŠ    Tekovská Breznica 700    966 52    Tekovská Breznica      
Materská škola pri ZŠ    Tekovská Breznica 730    966 52    Tekovská Breznica      
Materská škola    Telgárt 154    976 73    Telgárt      
Základná škola    Telgárt 68    976 73    Telgárt      
Materská škola pri ZŠ    Teplý Vrch 56    980 23    Teplý Vrch      
Základná škola s MŠ    Teplý Vrch 57    980 23    Teplý Vrch      
Materská škola    Terany 262    962 68    Terany      
Materská škola    Daxnerova 1085    980 61    Tisovec      
Základná škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Základná umelecká škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Evanjelické gymnázium    Jesenského 836    980 61    Tisovec      
Stredná odborná škola    Jesenského 903    980 61    Tisovec      
Materská škola    Vansovej 231    980 61    Tisovec-Rimavská Píla      
Základná škola    Školská 30    985 56    Tomášovce      
Materská škola    Závadská 130/1    985 56    Tomášovce      
Materská škola    Dr. Tőrőka 1    982 01    Tornaľa      
Gymnázium    Hurbanova 34    982 01    Tornaľa      
Stred.odb.učil.pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Učilište pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Špec.zákl.škola s VJM    Mierová 143    982 01    Tornaľa      
Odborné učilište inter.    Mierová 49    982 01    Tornaľa      
Základná škola    Mierová 491    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Pri Majeri 27    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Rožňavská 12/24    982 01    Tornaľa      
SOŠ odevná    Šafárikova 56    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Školská 1    982 01    Tornaľa      
Základná škola    Škultétyho 11    982 01    Tornaľa      
Základná umelecká škola    Štúrova 6    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Trebeľovce 101    985 31    Trebeľovce      
Základná škola    Trebeľovce 44    985 31    Trebeľovce      
Materská škola    Trenč 94    985 32    Trenč      
Základná škola    Trenč 98    985 32    Trenč      
Materská škola    Trnavá Hora 223    966 11    Trnavá Hora      
Základná škola    Trnavá Hora 233    966 11    Trnavá Hora      
Materská škola    Turová 70    962 34    Turová      
Materská škola pri ZŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Základná škola s MŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Materská škola pri ZŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč      
Základná škola s MŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč      
Základná škola    Uzovská Panica 127    980 22    Uzovská Panica      
Materská škola    Uzovská Panica 205    980 22    Uzovská Panica      
Základná škola    Októbrová 16    976 46    Valaská      
Špec.zákl.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Praktická škola    Švermova 1    976 46    Valaská      
Odborné učilište inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Špec.mater.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Materská škola    Švermova 8    976 46    Valaská      
Základná umelecká škola    Záhradná 1    976 46    Valaská      
Stred.škola podnikania    Strojárenská 22    976 46    Valaská-Piesok      
Materská škola s VJM    Valice 6    982 52    Valice      
Materská škola    Vaľkovňa    976 69    Vaľkovňa      
Materská škola    Včelince 132    980 50    Včelince      
Základná škola s VJM    Včelince 44    980 50    Včelince      
Špec.základná škola int    Školská 63    991 09    Veľká Čalomija      
Základná škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Materská škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Lehota 431    966 41    Veľká Lehota      
Základná škola s MŠ    Veľká Lehota 433    966 41    Veľká Lehota      
Materská škola    Medzinár. dňa detí l31/17    962 31    Veľká Lúka      
Materská škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Základná škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Materská škola    Veľká Ves nad Ipľom 31    991 10    Veľká Ves nad Ipľom      
Materská škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Základná škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Materská škola    Veľké Pole 105    966 74    Veľké Pole      
Materská škola    Veľké Teriakovce 31    980 51    Veľké Teriakovce      
Základná škola    Krtíšska 87    991 23    Veľké Zlievce      
Materská škola    Kúpeľná 151    980 22    Veľký Blh      
Základná škola s VJM    Kúpeľná 164    980 22    Veľký Blh      
Materská škola    Červenej armády 27    990 01    Veľký Krtíš      
Základná umelecká škola    J.A.Komenského 1    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    J.A.Komenského 4    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Nám. A.H.Škultétyho 9    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    P. O. Hviezdoslava 51    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Poľná 1    990 01    Veľký Krtíš      
Stredná odborná škola    Poľná 10    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Poľná 2    990 01    Veľký Krtíš      
Gymnázium AHŠ    Školská 21    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Štefana Tučeka 89    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Ulica SNP 37    990 01    Veľký Krtíš      
Špec.základná škola    Za parkom 966    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Riečna 27    985 59    Vidiná      
Základná škola    Za zámkom 436    962 02    Vígľaš      
Materská škola    Zvolenská 130/6    962 02    Vígľaš      
Materská škola    Vígľašská Huta-Kalinka 13    962 26    Vígľašská Huta-Kalinka      
Materská škola    Pivničná 673    991 28    Vinica      
Základná škola    Školská 10    991 28    Vinica      
Materská škola pri ZŠ    Vlkanová 115    976 31    Vlkanová      
Základná škola s MŠ    Vlkanovská 68    976 31    Vlkanová      
Materská škola    Vlkyňa 4    980 44    Vlkyňa      
Materská škola    Voznica 206    966 81    Voznica      
Základná škola    Voznica 207    966 81    Voznica      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Základná škola s MŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Materská škola    Vyhne 100    966 02    Vyhne      
Základná škola    Vyhne 111    966 02    Vyhne      
Materská škola    Pivničná 172    991 06    Záhorce      
Základná škola    Závada 54    991 21    Závada      
Materská škola    Závada 54    991 21    Závada      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    976 67    Závadka nad Hronom      
Základná škola    Hviezdoslavova 30    976 67    Závadka nad Hronom      
Materská škola    1. mája 161/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    Bystrický rad 2485/41    960 01    Zvolen      
Materská škola    Centrum 2496/27    960 01    Zvolen      
Materská škola    E. P. Voljanského 491/3    960 01    Zvolen      
Materská škola Domček    Hodžova 1186/5    960 01    Zvolen      
Základná škola    Hodžova 9    960 01    Zvolen      
Materská škola    Hrnčiarska 2063/2    960 01    Zvolen      

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 60 01; e-mail: skola@5zszv.edu.sk; web: www.5zszv.edu.sk   

Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
tel.: 045/533 39 20; e-mail: eva.chylova@gymzv.sk; web: www.gymzv.sk

Súkromná materská škola    Hurbanova 15    960 01    Zvolen      
Materská škola    Imatra 2548/8    960 01    Zvolen      
Základná škola    J.Alexyho 1941/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    J.Bánika 1733/41    960 01    Zvolen      
Súkromné konzervatórium    J.Kozačeka 4    960 01    Zvolen      
Súkromné gymnázium    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná zdravotn.škola    J.Kozáčeka 4    960 81    Zvolen      
Súkromná ZUŠ    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná odborná škola    J.Švermu 1    960 01    Zvolen      
SOŠ služieb    Jabloňová 1351    961 50    Zvolen      
Materská škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Základná škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Materská škola    Ľ.Fullu 1689/43    960 01    Zvolen      
Obchodná akadémia    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ poľn. a služ.    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
Spojená stredná škola    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ drevárska    Lučenecká cesta 17    960 01    Zvolen      
Základná škola    M. Rázusa 1672/3    960 01    Zvolen      
Materská škola    marš. Malinovského 1985/4    960 01    Zvolen      
Súkromná SUŠ    Môťovská cesta 8164    960 01    Zvolen      
Základná umelecká škola    Nádvorná 3366/10    960 01    Zvolen      

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen      
tel.: 045/535 02 53; e-mail: namestie.mladeze@post.sk;
web: www.zsmladezezv.edu.sk   

Gymnázium    Okružná 2469/129    960 01    Zvolen      
Súkromná materská škola    Okružná 2471/131    960 01    Zvolen      
Základná škola    Petra Jilemnického 1035/2    960 01    Zvolen      
Základná škola    Petra Jilemnického 1813/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    Prachatická 2421/45    960 01    Zvolen      
Súkr.základ.umel.škola    Sokolská 109    960 01    Zvolen      
Špec.základná škola    Sokolská 2291/111    960 01    Zvolen      
SPŠ dopravná    Sokolská 911/94    961 50    Zvolen      
Súkromná ZUŠ    Tehelná 2549/5    960 01    Zvolen      
Materská škola    Tehelná 2549/5    960 01    Zvolen      
Materská škola pri ZŠ    Budovateľská 19    962 01    Zvolenská Slatina      
Základná škola s MŠ    Ul. T. Vansovej 353/3    962 01    Zvolenská Slatina      
Materská škola    Andreja Sládkoviča 1130    966 81    Žarnovica      
Stredná odborná škola    Bystrická 4    966 81    Žarnovica      
Základná umelecká škola    Dolná 25    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Fraňa Kráľa 838    966 81    Žarnovica      
Materská škola    Petra Jilemnického 2    966 81    Žarnovica      
Špec.základná škola    Sládkovičova 24    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Ul. A. Sládkoviča 823/24    966 81    Žarnovica      
Materská škola    Železná Breznica 181    962 34    Železná Breznica      
Odborné učilište int.    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
SOŠ poľnohospodárska    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
Základná škola    Gottwaldova 81    991 06    Želovce      
Materská škola    Školská 138/4    991 06    Želovce      
ZŠ s MŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      
MŠ pri ZŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      

Základná škola, Dr. Janského 2, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 21 45; e-mail: skolazh@gmail.com

Materská škola    Dr. Janského 8    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkr. stred. odb. škola    Dr.Janského 10    965 01    Žiar nad Hronom      
Špec.základná škola    Hutníkov 302    965 01    Žiar nad Hronom      
Gymnázium    J. Kollára 2    965 01    Žiar nad Hronom      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Jilemnického 1282    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná umelecká škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Ul. M. R. Štefánika 17    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkromná OA    Ul.SNP 16    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola s MŠ    Župkov 18    966 71    Župkov      
Materská škola pri ZŠ    Župkov 18    966 71    Župkov      
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici    Národná 12    974 01    Banská Bystrica 
Technická univerzita vo Zvolene    Ul. T.G.Masaryka 24    960 53    Zvolen      
Akadémia umení v Banskej Bystrici    Jána Kollára 22    974 01    Banská Bystrica