MATURITA


Písomná forma internej časti
má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

      Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (1 téma zo 4 ponúkaných)

      Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 150 minút (1 téma zo 4)
 
      Maďarský jazyk a literatúra - 150 minút (1 téma zo 4 ponúkaných)

      Ukrajinský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
 
      Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky               jazyk, taliansky jazyk - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

Externá časť maturity - jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Maďarský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Ukrajinský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

Matematika - 120 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede).

Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Francúzsky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Ruský jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Španielsky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Taliansky jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.Ústnu formu internej časti
tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.
Väčšina predmetov má 20 minútovú prípravu a 20 minútovú odpoveď (deskriptívna geometria, informatika majú 30 minútovú prípravu, teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky má 30 minútovú prípravu aj odpoveď).

Praktická maturita je súčasťou maturitnej skúšky na stredných odborných školách. Môže sa vykonať jednou z nasledovných foriem:

    * praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
    * obhajoba vlastného projektu
    * realizácia a obhajoba experimentu
    * obhajoba úspešných súťažných prác
    * predvedenie umeleckého výkonu

Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, pri odbore zubný technik a ortopedický technik maximálne 33 hodín. V jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne
.

Aukro.sk