Galéria študentských výtvorov z oblasti písomností obsahuje
rukou písané dokumenty, vytvorené v školských laviciach z dôvodu informovania ostatných spolu×iakov,
alebo dôverných vyznaní konkrétnej osobe.
Podmienkou je, aby sa tieto záznamy neobsahovali vulgárne,
alebo zákonom zakázané výrazy a symboly.


1 2 3 4
5

Do GALÉRIE študentských výtvorov mô×ete prispieŁ formou
e-mailu na adrese
galeria@kamdoskoly.sk