Z Notesu školníka Rambajska
*
Notes školníka Rambajska je tvorený prevažne Vašimi príspevkami. Archivujeme tu slávne výroky pedagogických vtipálkov, ktoré boli vyslovené na akademickej pôde.
Práve tieto sentencie sú základom skutočnej Školy života. To, čo bolo vypočuté a zaznamenané v školských laviciach, či už z úst kolektívu spolužiakov, alebo jedincov za katedrou, tvorí základ najrozsiahlejšej a pravdivej učebnice, ktorá nie je povinná, ale o to viacej zaujímavá.
Pri jej štúdiu Vám želáme pohodový a nikým nerušený relax.
*
Zápisy v Notese sú rozdelené to štyroch tématických kapitol.
V prvom rade sú to Citáty, či už z radov pedagógov, alebo študentstva, tak ako ich píše sám život.
Druhú kapitolu tvorí Študentsko - Slovenský slovník. Nájdete v ňom slová používané v školskom žargóne, a to aktuálne, ako i zastaralé pre prípad konverzácie s večnými študentami.
Tretia kapitola Notesu je zostavená zo školských vtipov, ktoré na rozdiel od Citátov majú prevažne umelý pôvod a sú zväčša dotiahnuté k dokonalosti tým, že pointa je odhalená až v posledných slovách. Práve v tejto kapitole zaznamenávame najväčšie množstvo príspevkov od Vás - teda študentských surfistov.
Záverečnou štvrtou kapitolou je tzv. KRMENÁR. Ide o zoznam krstných mien a k nim zodpovedajúcich popisov pováh, charakteristických rysov a vnútorných vlastností ich nositeľov.
*
Všeobecne preto môžeme konštatovať, že Notes je priebežne aktualizovaný a to hlavne Vašou zásluhou. V záujme objektivity si pán školník neuvádza autorov, aby nedochádzalo k sporom o autorstvo.
Neraz už sa stalo, že v priebehu jedného dňa boli doručené veľmi podobné, alebo dokonca totožné príspevky a pritom z rozličných kútov našej vlasti a dokonca i zo zahraničia.
*
Školník Rambajsek Vám týmto ďakuje za doručenú korešpondenciu a teší sa na ďalšiu spoluprácu pri vytváraní Notesa.
Do Notesu školníka Rambajska môžete prispieť formou
e-mailu na adrese
rambajsek@kamdoskoly.sk